Glidewax Test
Testi nro. Testihenkilö:MH
Pvm:12.3.2005 Paikka:Kuopio
Suksen nro. Voide/yhdistelmä      
1 Hf White Nopeus:++++ Tunne: ++++
2 Hf White + helx cold/new snow bloc +helx cold Nopeus:++++ Tunne: ++++
3 Hf White + new snow powder ja old snow pow. 1:1 Nopeus:+++ Tunne: ++++
4 Hf White + helx cold   Nopeus:++++ Tunne: ++++
5 Hf White + old snow Bloc Nopeus:+++++ Tunne: +++++
6     Nopeus: Tunne:
7   Nopeus: Tunne:
8     insidetest  
Suositus:
Pohja:        
1Kerros: Lf Blue      
2Kerros: Hf White      
Pinta: Old snow bloc*2 raudalla yli ja old snow bloc kylmänä päälle
www.tokowax.com